Thursday, April 29, 2010

මැරතන් එක ඉව‍රයි

ලංකා ඉතිහාසයේ පළමුවරට සිදු වූ මෙම පරිවර්තන මැරතන් තරඟය හේතු කීපකින්ම අපට වැදගත් වේ. එනම් ලංකාවේ ඉතා විශාල පිරිසක් එකට එක්ව වැඩ කල පළමු පරිවර්තන ව්‍යපෘතිය වීමද, පැය 27ක් තුල වචන 46406 වැනි විශාල ප්‍රමාණයක් ප‍රිවර්තනය කිරීමත්ය. අනෙක් විශේෂම කරුණ වන්නේ තව දුරටත් ඉදිරියට එය ක‍රගෙන යාහැකිවීයි.

එසේම මෙය මාහටද ඉතා වැදගත් වේ. එනම් මා මුලින්ම සහභාගී වු ප‍රිවතන ත‍රගය වීමයි. එමෙන්ම IRC නාලිකාව හරහා විවිධ පිරිස් හදුනා ගනිමින් සැබැ ප්‍රජා දායකත්වයක් දැක් වීමට හැකිවීමද මා ලද භාග්‍යයකි.

තවද ඔබ සියලු දෙනා දැක්වු සහයෝගයද ඉතාමත් අනර්ඝයි! ඉතින් ඉතා කෙටි කලක් තුළ සංවිධානය වූ මෙම වැඩසටහන මෙපමණ සාර්ථක ක‍රගැනීමට සහය දුන් ඔබට බොහොම ස්තුතියි.

නැවත හමුවෙමු.

Tuesday, April 27, 2010

සිංහලෙන් බ්ලොග් ලිවීමේ කලාව

සුභ දවසක් වේවා!
ටික දවසකට පස්සෙ නිදහස් වෙලාවක් හම්බ උන හින්ද නැවත බ්ලොග් එකේ මොනව හ‍රි ලියන්න හිතුනා. අද වෙනසකට තියෙන්නෙ සිංහලෙන් ලියන එක. ඉතින් ඔයගොල්ලො බලනවා ඇති මොකද මේකට වෙලා තියෙන්න්නෙ කියල. අපි ඉතින් සිංහල කොල්ලොනෙ න‍රකද අපිත් සිංහලෙන් ලිව්වොත්.
අද ලියන්න හ‍රියටම මාතෘකවක් නැතත් විශේෂ දෙයක් වෙන බවනම් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම ඕනෙ. ඒක OpenOffice සිංහල ව්‍යපෘතියේ අලුත් පියව‍රක්.

ශ්‍රී ලාංකාවේ පළමු වරට පරිවර්තන මැරතන් තරඟයක් 2010 අප්‍රේල් මස 27 දින රාත්‍රී 9.00 සිට 2010 අප්‍රේල් මස 28 වන දින රාත්‍රී 12.00 දක්වා පැවැත් වේ.

මෙහි අරමුණ වන්නේ දැනට පරිවර්තන කටයුතු අවසන් වූ Openoffice.org සිංහල නිකුතුවට අදාල උදව් පිටු සිංහලින් සකස් කිරීමයි. ඔබට කැමති නම් තනිව හෝ කණ්ඩායමක් ලෙස තරඟ කළ හැක. හැකි ඉක්මනින් ඔබත් ඔබේ සහයෝගය ලබා දෙන්න. (අඩුම ත‍රමින් වතුර බාල්දියකින් වත්).
වැඩි විස්තර සදහා බලන්න.
නැවත හමුවෙමු.
ස්තුතියි.

Sunday, April 25, 2010

Netbook with UNR

Sunday!, Finally I found a free time to write an article for my blog. For this article I thought of a suitable topic and final I caught one. That is UNR (Ubuntu Netbook Remix) and Netbook.

To see the screen cast just download the video and see how it look like. Watch

In my previous article I mention that I bought a netbook. So my total concentration moves to what kind of operation system match for my netbook. At that point I found this open source operation system specially optimize for the netbooks.

Ubuntu Netbook Remix (UNR) is a 'remix' of the standard Ubuntu Desktop release, enabling you to work better on devices with small screens, such as netbooks and sub-notebooks. You have access to all the same applications any Ubuntu user has, plus some enhancements to the user interface. And last but not least the optimization for intel atom processors.

For example: All applications are opened "maximized", giving you the most of your screen space.

· Just one, top, panel.

· A "Desktop" that gives you easy access to all applications and Places.

· Self-definable Favorites giving you fast access to your most used applications, websites and storage.

These things are what they ask their product. Therefor I want to feel the actual performance of the UNR. So I installed UNR 9.10 and see the deferent with Windows 7. The thing is UNR is damn fast when we compare it with Windows 7. The reason is lot of unnecessary modules remove from the parent development. As a result of that, the booting times, application running delay are very low.

The other thing is less hardware requirement.

· Processor: Intel® Atom™ processor

· RAM: 512 MB

· Storage: 4 GB Flash disk (SSD) or hard disk

Compatibly of UNR with popular Netbooks. See

I’m writing here only summery of my feel. It can be not tally with your choice. So better install it yourself and see how much it wonders you. For that Ubuntu will release new revolution product in few days (29/04/10). That is UNR 10.04. So download it and try yourself.

Thanks

Comments are more than welcome ....

Wednesday, April 21, 2010

Back to Blog spot


After a long time period I hope to blog again. Since last time, it’s a was a hell of a time even couldn’t see the blog spot. Internet surfing was also limited. Now the time has passed. Got a new job, as a lecturer in an institute near to Colombo. As my wish, I have enough freedom to do any stuff about myself. As a result of that I think to look around the some serious blogging.
Time to time, same as revolution of my carrier I have updated my knowledge on the technology also. It’s a must to mention about my laptop. Even though I mention it is as laptop, exactly isn’t. It’s a new sleek Netbook, handy, portable, awesome boy :D.

eeepc 1005HA Asus
  • Intel Atom 1.66GHz processor
  • 10.5hrs battery (Highly recommended – Generally it lasts long as 9.5Hrs)
  • 160GB hard
  • 10.1” Screen
  • 1.3M camera
  • Wi-Fi 802.11n
Even though the processor shown as little bit lacking, I’m working some kickass weighted softwares on it (Visual studio 2010, Netbeans 6.8). The reason about the mentioning about the processor is, when I rate my machine in the windows 7, it gives out the processor rating value as 2.3 (Goddamn MS :D ). And also this netbook is great for entertainment. Things like watching movies, music … because it is portable and has a 16:9 ratio on the screen.
The other important thing is the operating system. To gain maximum performance, lots of open source Projects has developed OSs for the netbooks. Those are UNR (Ubuntu netbook remix), Crunch bang and so on. I have experience with both of those OSs and actually they are greatly in love with this netbook.
I think you got an idea about this eeepc 1005HA Asus and hope to write an article on Eee + UNR in near future. See you soon

Thursday, March 19, 2009

Sinhala Writer Version 2.0 ReleasedThe Sinhala Writer version 2.0 is next generation of the Sinhala Writer. Here it provide more attractive features (with New Apple Theme) more than the previous one. As same as in later, it gives solution to create Sinhala text on a computer using an ordinary English keyboard. Or we can say, it is like writing Sinhala in English letters. But the final result comes in Sinhala letters.

Therefore, you do not have to refer to character maps and type weird key combinations to produce Sinhala text. Sinhala Writer is ideal for producing short, informal documents, which can then be easily used to produce complex formal documents.

The Sinhala Writer is a Java related application (i.e. created using JAVA programming Language). So you can not directly run it in a computer without having the Java Virtual Machine (JVM) installed.

Recommended link
http://sinhalawriter.orgfree.com

Tuesday, November 18, 2008

Salute To Sri Lankan Heros
Troops of Army entered LTTE bastion at Ponneryn last week(Nov 15) scoring the greatest feat against terrorist in their courageous march along the northwestern coast of the Island. So admire them, it has been named as a "RANAWIRU WEEK" to honor the brave soldiers who liberated POONERYN ( Hence A32 road --the road for PEACE).

Show your love towards our Mother Lanka !
Keep the "National flag" on your computer wallpaper

Here is the link for the PICTURE of the NATIONAL FLAG.
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/ce-lgflag.gif

Tuesday, November 11, 2008

The Sinhala Writer


The Sinhala Writer is a software solution that can create Sinhala text in a simple friendly manner by using the normal English keyboard.

If you type the sound of your Sinhala word in English letters as described in the Sinhala Writer manual, the Sinhala Writer simply outputs you the text in actual Sinhala letters.

And it also give some additional functions to edit your Sinhala text such as changing text color, size, style among its selection. This software totally develop by Java. So when you install this application need to install Java runtime environment before you install the application.

For more information
Visit the home site: http://sinhalawriter.orgfree.com/